Správa z konventu 30. marca 2019 v Giraltovciach


Dňa 30. marca 2019 sa v Giraltovciach uskutočnil konvent Šarišsko-zemplínskeho seniorátu. Po prezentácii konventuálov sa konala úvodná pobožnosť v ev. a. v. chráme Božom. Božím Slovom poslúžil brat Jozef Juházy, námestný farár na mieste seniorálneho kaplána. Na základe príbehu o Eliášovi povzbudil všetkých prítomných ku väčšej horlivosti v službe pre Pána Boha a poukázal na dôležitosť modlitby, ktorá musí so službou kráčať ruka v ruke.

Samotné rokovanie seniorálneho konventu prebiehalo v sále Kultúrneho domu pod vedením predsedníctva Šarišsko-zemplínskeho seniorátu: Martina Chalupku, seniora a Mariána Damankoša, seniorálneho dozorcu. V úvode pracovnej časti pozdravil prítomných brat Ľubomír Pankúch, dozorca VD ECAV na Slovensku.
Keďže konventuáli všetky materiály dostali už pred rokovaním, jednotlivé správy neboli čítané, len okomentované. Konvent sa zaoberal aktuálnymi otázkami života seniorátu, ale aj pálčivými otázkami života cirkvi. Uznesením podporil legitímne zvolených predstaviteľov ECAV na Slovensku, ktorí vzišli z minuloročných volieb, ale takisto sa konvent vyjadril k Reformate, či členstvu niektorých cirkevných zborov v Asociácii slobodných zborov ECAV na Slovensku. Diskusia bola priama a otvorená, každý sa mohol slobodne vyjadriť k spomínaným otázkam, ale najmä k duchovnému a hospodárskemu smerovaniu seniorátu.

Vďaka patrí členom CZ Giraltovce za výborné materiálne a technické zabezpečenie rokovania konventu, ale najmä Pánovi cirkvi za vedenie a požehnanie počas rokovania. Na Jeho milosť myslíme a o Jeho pomoc prosíme aj v ďalšej práci pre rast ECAV na Slovensku.

Mgr. Martin Chalupka, senior ŠZS

Šarišsko-zemplínsky seniorát
Šarišsko-zemplínsky seniorát
Seniorský úrad: 080 01 Prešov, Svätoplukova 11 Telefón: 051/772 59 25, 0918 828 369 E-mail: szs(at)ecav.sk Senior: Mgr. Martin Chalupka (CZ Prešov) Konseniori: Mgr. Ľuboš Kubačka (CZ Soľ), Mgr. Marek Cingeľ (CZ Richvald) − pre VM Seniorálny kaplán: Mgr. Jozef Juházy − námestný farár na kaplánskom mieste, 0918 805 461 Seniorálny dozorca: PhDr. Marián Damankoš, PhD. (CZ Prešov)