Kategória: Oznamy

Pastiersky list Zboru biskupov ECAV k Vianociam 2020

Pastiersky list Zboru biskupov ECAV k Vianociam 2020

PDF verzia na stiahnutie: Pastiersky list k Vianociam 2020

 

Milé sestry a milí bratia,

tohtoročné Vianoce sú v mnohom iné. V rámci kalendára prišli síce v rovnakom čase, ale slávime ich za iných spoločenských okolností. Rok 2020 sa zapíše do novodobých dejín ako čas spomalenia sveta.  Dve pandemické vlny, ktoré udreli s plnou silou, zasiahli a poznačili život všetkých nás. Vedci, odborníci, lekári hľadajú cestu – znamenie, ktoré by ukázalo východisko z napätej a zatiaľ neprehľadnej  situácie zápasu o ľudský život. Okolnosti, na ktoré sme neboli pripravení, odhalili nielen pravdu o stave spoločnosti, ale najmä pravdu o stave nášho vnútorného a hodnotového sveta. Svet spoznal krehkosť vlastných materiálnych základov, museli sme sa vyrovnať s rôznymi obmedzeniami, na ktoré sme neboli zvyknutí. Avšak spoznali sme aj pravdu o ľudskom srdci, v ktorom sa zrkadlí množstvo nenávisti, zloby, nespokojnosti a nepriateľstva. Máme nádej, že svet dostane v najbližšom čase ako vianočný dar riešenie súčasnej situácie v podobe bezpečnej vakcíny, ktorá dokáže uchrániť ľudské telo.

Otázne je ale riešenie bolesti ľudskej duše, hodnotových spoločenských pomerov a medziľudských vzťahov. Svet potrebuje vianočné znamenie, ktoré mu pomôže znovu nájsť hodnotu lásky v záplave nenávisti, hodnotu pokory v ostňoch pýchy, hodnotu múdrosti a prezieravosti v klamlivom svete poloprávd a konšpirácií. Mnohí si aj dnes kladú otázku, či sa môže niečo zmeniť k lepšiemu. Vianoce sú pozitívnou Božou odpoveďou, že nový začiatok je možný. To, čo Adam stratil, v Kristovi nám Boh vrátil. Vianoce totiž nie sú len sprítomnením biblických historických udalostí spred 2000 rokov, ale sú aktuálnou Božou túžbou narodiť sa v tomto čase, v týchto životných okolnostiach. Boh nečakal na ideálne podmienky, aby sa mohol narodiť. Slovo sa stalo telom, lebo sa naplnil čas. Boh sa rodí do okolností, v ktorých sa práve nachádzame.

Aj keď sme sa narodili ako ľudia, často sa správame ako bohovia. No znamením Vianoc sú práve tí, ktorí nerobia samých seba bohom, ale v ktorých sa rodí niečo Božie v moci Ducha. Ani dnešná doba nepotrebuje viac chladnokrvných Herodesov, ktorí iným dávajú pociťovať, kto je tu kráľom. Potrebuje vianočných ľudí, ktorí oslovení Božím konaním slúžia tajomstvu vianočnej lásky. Boh zostupuje na zem. To je spôsob, ako sa rodí niečo Božie – zostupovať dole, empaticky sa skláňať k blízkym, vidieť svet, radosti aj problémy ich očami.

V pokore zostúpiť aj vo vlastnom srdci a nájsť v ňom zabudnuté vianočné dieťa, jeho úprimnosť, úžas nad vecami, spontánnosť a oddanosť – to je ďalšie Božie znamenie. „Ak nebudete ako deti, nikdy nevojdete do nebeského  kráľovstva.“ Vydajme sa aj my na túto vianočnú cestu, bratia a sestry. Dnešný svet potrebuje znamenie, ktoré mu prinesie nádej zmeny. Potrebuje vianočných ľudí, ktorí prinášajú hodnoty, vytvárajú zmysluplné a láskavé vzťahy, čo Biblia definuje pojmom „Božie kráľovstvo“. Boh si hľadá cestu, spôsob, miesto, aby sa mohol v nás narodiť. A dáva nám k tomu moc Ducha, moc Slova a  spoločenstvo – to sú nástroje, aby aj cez nás mohol prinášať nový život. Túži, aby sme sa tomuto svetu stali živým znamením.

Betlehemskí pastieri oslovení anjelským posolstvom dostávajú znamenie, ktoré zadefinovalo GPS súradnice a ktoré evanjelista Lukáš definuje slovami: „… a toto vám bude znamením: nájdete nemluvniatko, obvinuté plienkami, ležať v jasliach.“ Vianočné znamenie, ktoré nám má pomôcť nájsť podstatu Vianoc aj zmysel života. Obvinieme ho aj my plienkami viery, aby nezomrelo v chlade sveta? Obvíjame aj v rodinách plienkami starostlivej duchovnej výchovy naše deti, aby v ich srdciach to betlehemské dieťa rástlo a napredovalo, a aby nezahynulo v chlade ľahostajnosti? V týchto časoch myslíme na všetkých, ktorí sa s láskou starajú o chorých, starých, poznačených rôznymi životnými tragédiami. Sú to vzácne vianočné ruky, ktoré dokážu obvinúť pozornosťou, láskou i pomocou toho, kto je v telesnej či duchovnej núdzi. Buďme vďační za všetkých, ktorí sa starali alebo starajú o hodnoty a duchovný život, aby narodený Boží Syn v srdci nezahynul. Oni sú vianočným znamením nového, Božieho sveta a nádejou  zmeny.

Posledným vianočným znamením sú jasle – miesto, kde môžeme nájsť Krista. Jasle boli miestom dennej obživy, pri jasliach sa stretali všetci hľadajúci obživu. Naše rodiny majú byť jasľami uprostred, ktorých leží Boží dar. Kristus sa chce stať duchovným pokrmom a túži ležať uprostred nás, teda mať trvalé miesto medzi nami. Nechce odísť, chce ležať v našich srdciach. Rodiny uprostred ktorých leží moc lásky, obety, krásy aj radosti života sú znamením Božieho sveta pre dnešný svet. Uložme ho a nechajme Krista ležať, nachádzajme mu miesto v tomto nehostinnom svete. Aby sme sa my sami, Božou mocou zrodení, Jeho láskou obvinutí a Jeho prítomnosťou nasýtení, stali vianočným znamením tomuto svetu.

Prajeme vám, milí bratia a milé sestry, aby tohtoročné Vianoce boli „iné“. Nech je ich posolstvo pre nás  znamením, že Bohu sa tento svet nevymkol z rúk. Práve naopak, Jeho ruky vložili do stredu samého seba. Nech sú pre nás osobným pozvaním vydať sa na spoločnú cestu s betlehemským dieťaťom. Nech sú naše rodiny jasľami, kde Kristus bude rásť, domovom, kde bude prebývať v Duchu lásky a pokoja. Domovom, kde nájdete vnútorný pokoj, atmosféru prijatia, porozumenia aj nových životných výziev. Aby sa hĺbka vzájomných vzťahov pretavovala do úprimnej pomoci tým, ktorí stratili znamenie a zmysel života. Lebo dnes už nie betlehemskej hviezdy jas, ale svetlo Božej lásky v nás, musí svetu a blížnym ukázať, že Kristus sa v nás narodil.

V Božom svetle prežité vianočné sviatky a celý nový rok 2021 vám z úprimného srdca prajú

 

Ivan Eľko                                           Ján Hroboň                                      Peter Mihoč

generálny biskup ECAV                  biskup ZD ECAV                                  biskup VD ECAV

 

PDF verzia na stiahnutie: Pastiersky list k Vianociam 2020

Usmernenie ECAV

Usmernenie ECAV

Usmernenie predsedníctiev ECAV k vianočným sviatkom

 

Drahí bratia a sestry, cirkevné zbory,

pandemická situácia sa v našom štáte vážne zhoršila. Narastajú počty infikovaných, plnia sa oddelenia nemocníc, ich personál pracuje na hraniciach možností. Zaznamenávame, žiaľ, stále zvyšujúce sa počty úmrtí. Obávame sa o našich seniorov a o tých, ktorí majú už i tak zdravotné ťažkosti.

Od soboty 19. decembra začína platiť celoštátny lockdown s niekoľkými výnimkami. Medzi ne patrí aj cesta na bohoslužby a z bohoslužieb. Režim samotných bohoslužieb má upraviť Úrad verejného zdravotníctva. Žiadne jeho opatrenia však zatiaľ nie sú zverejnené. Nevieme cirkevným zborom nič konkrétnejšie povedať, vládne všeobecná neistota. Čas plynie a nikto si nevie celkom predstaviť, čo nás čaká.

Medzitým sa dozvedáme, že úrady regionálnych hygienikov z dôvodu šírenia pandémie celkom zakázali, resp. striktne obmedzili režim konania bohoslužieb už na niekoľkých miestach Slovenska. Zároveň vieme, že cirkevné zbory na vianočné a novoročné sviatky naplánovali zvýšený, niekde až extrémne zvýšený počet Služieb Božích, aby vyhoveli v súčasnosti platným opatreniam, ktoré hovoria o zaplnení polovičnej kapacity kostolov. Napriek tejto snahe cítili, že je mimoriadne zložité, ak vôbec zvládnuteľné, tieto Služby Božie organizačne zabezpečiť tak, aby boli prístupné pre všetkých ich možných návštevníkov. Takáto služba zároveň kladie mimoriadne nároky na fyzickú, hlasovú a mentálnu kondíciu farárov a kantorov, z ktorých nie každý môže rátať so zastupovaním, či s výpomocou. Títo naši slúžiaci bratia a sestry sú vystavení vysokému zdravotnému riziku, ktoré ďalej prenášajú do svojich rodín.

To, čo o pravidlách lockdownu teraz vieme, je, že v súkromí budeme musieť žiť v minibublinách, pozostávajúcich z maximálne dvoch rodinných subjektov. Nevieme, aký režim budú môcť mať naše Služby Božie. Ale nech by bol akýkoľvek, ich konanie hlavne vo veľkých mestách by bolo celkom proti zmyslu opatrení, týkajúcich sa lockdownu. Ak je jeho zmyslom radikálne obmedziť stretávanie a mobilitu obyvateľstva a obmedziť ju iba na vykonávanie životne nevyhnutných úkonov, potom zhromažďovanie ľudí na bohoslužbách môže vytvárať riziko.

Drahí bratia a sestry, cirkevné zbory, my, samozrejme, nemôžme a ani nechceme zakázať konanie Služieb Božích v cirkevných zboroch našej cirkvi. Počítame s vašou slobodou a zodpovednosťou. Prichádzame s odporúčaním, aby predstavitelia cirkevných zborov zvážili miestnu pandemickú situáciu a okolnosti, ktoré sami najlepšie poznajú a rozhodli sa, či nezostanú počas Vianoc v dobrovoľnom lockdowne. Ak to niekto urobí, bude to vzhľadom na situáciu pochopiteľné a nikto mu to nebude mať za zlé. Ak sa cirkevné zbory rozhodnú Služby Božie mať, prosíme ich, aby ich vykonali v súlade s očakávanými opatreniami Úradu verejného zdravotníctva, a aby zabezpečili dodržiavanie všetkých nariadených hygienických predpisov.

Tí, ktorí sa rozhodnete pre dobrovoľný lockdown, s láskou vás žiadame, aby ste určite nezostali iba pri konštatovaní, že Služby Božie nebudú. Pripravte alternatívne spôsoby, ako svojim členom poslúžiť. Ak je to vo vašich silách a technických možnostiach, snažte sa zabezpečiť online vysielanie Služieb Božích z vášho kostola za účasti malej skupiny dobrovoľníkov slúžiacich v liturgii a pri technickom zabezpečení prenosu. Rozmnožte a do rodín distribuujte tlačené materiály, umožňujúce konanie domácich pobožností. Zabezpečte, aby členovia vašich cirkevných zborov dostali informácie o tom, kedy budú vysielané evanjelické Služby Božie v rádiu a televízii. Spolupracujte s miestnymi televíziami a rádiami. Nech napriek dobrovoľnému lockdownu nikto nezostane bez duchovného zaopatrenia!

Bratia a sestry, cirkevné zbory, nech vám dá Boh múdrosť a odvahu k tým správnym rozhodnutiam vo veľmi zložitom čase.

Myslíme na vás. Vážime si vašu vernosť, lásku k spoločenstvu cirkvi, vaše odhodlanie slúžiť.  Chápeme vašu ľútosť a rozčarovanie, že práve Vianoce, ktoré bývajú spečatením života cirkevného zboru a dávajú možnosť počuť radostnú zvesť o Božom príchode k nám v Ježišovi Kristovi aj množstvu ľudí, ktorí stoja ďalej od pravidelného života cirkvi, či sú to rovno sekulárni ľudia, sú nepríjemne skomplikované pandemickou situáciou. K tomu, o čom píšeme a čo vám odporúčame, nás však vedie zodpovednosť za iných a túžba prispieť k riešeniu ťažkej situácie, ktorou sme postihnutí všetci. Netajíme sa ani tým, že počúvame i hlasy mnohých z komunity našich duchovných, ktorí spontánne cítia, že najlepším riešením terajšej situácie by bol dobrovoľný lockdown a nevedia si dobre predstaviť, ako pripraviť vianočné bohoslužby za terajších, alebo ešte prísnejších podmienok.

V nádeji vzkriesenia spomíname na tých, ktorí kvôli vírusu covid-19 zomreli. Myslíme na tých, ktorí ochoreli, najmä na tých, ktorí sú v ťažkom stave. Myslíme na našich seniorov, na osamelých, na ľudí v tiesni a bez domova. Myslíme na personál našich nemocníc, bojujúci skutočne v prvých radoch protipademického frontu, na pracovníkov našej diakonie, na pracovníkov všetkých sociálnych zariadení. Precíťme solidaritu, jednotu, pomáhajme si navzájom. V čase ohrozenia nehľadajme to, čo nás rozdeľuje, ale stojme blízko pri sebe. Modlime sa jedni za druhých a žehnajme si v ťažkom čase.

Pane, prosíme, neopúšťaj nás!

     „Pristupujme teda s dôverou ku trónu milosti, aby sme prijali milosrdenstvo a našli milosť na pomoc v pravý čas.“

Židom 4,16

 

Ivan Eľko, generálny biskup ECAV

Ján Brozman, generálny dozorca ECAV

Ján Hroboň, biskup ZD ECAV

Renáta Vinczeová, dištriktuálna dozorkyňa ZD ECAV

Peter Mihoč, biskup VD ECAV

Ľubomír Pankuch, dištriktuálny dozorca VD ECAV

 

 

Bratislava, 17. december 2020

Evanjelické Vianoce

Evanjelické Vianoce

Evanjelický a. v. cirkevný zbor vo Vranove nad Topľou pozýva na koncert, ktorý sa uskutoční 20.12.2020 o 17:00 v Chráme Ducha Svätého.

Usmernenia pre prisluhovanie Večere Pánovej vydané Zborom biskupov ECAV dňa 22.11.2020

Usmernenia pre prisluhovanie Večere Pánovej vydané Zborom biskupov ECAV dňa 22.11.2020

Vážené cirkevné zbory, zborové presbyterstvá, duchovní v službe, bratia a sestry!

Dňa 13. novembra 2020 bola vo Vestníku vlády, ročník 30, čiastka 16, zverejnená pod č. 24 Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí, účinná od 16. novembra 2020.

„Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) podľa § 5 ods. 4 písm. k) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 vydáva podľa § 59b zákona túto vyhlášku, ktorou nariaďuje podľa § 48 ods. 4 písm. a), d), e), r), w), x), y) a z) zákona tieto opatrenia pri ohrození verejného zdravia:“

Pre podmienky cirkvi je dôležitý jej §4, odst. 4, kde je uvedené nasledovné usmernenie, týkajúce sa bohoslužieb: 

„Podľa § 48 ods. 4 písm. d), r), w) a y) zákona sa pre výkon hromadných podujatí podľa § 4 ods. 2 písm. b) ustanovujú nasledovné opatrenia:

a) vstup a pobyt v kostole alebo v obdobných priestoroch slúžiacich na výkon obradov umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami rúškom, respirátorom bez výdychového ventilu, šálom alebo šatkou,

b) pri vchode do kostola alebo do príslušných priestorov aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,

c) dodržiavať vzdialenosť 2 metre medzi osobami; to neplatí na prípady u ktorých to vzhľadom na povahu obradu nie je možné,

d) s výnimkou bohoslužieb s výlučne sediacimi veriacimi, počet účastníkov hromadného podujatia v interiérovom priestore v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jedna osoba na 15 m2 ,

e) dodržiavať respiračnú etiketu,

f) z obradov vylúčiť osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia,

g) dezinfikovať použité predmety slúžiace účelom obradu,

h) pred rozdávaním svätého prijímania, posvätených chlebov, agapé si musí kňaz, či iná osoba zúčastňujúca sa tohto úkonu (ďalej len „rozdávajúci“) dezinfikovať ruky,

i) v prípade kontaktu rozdávajúceho s ústami veriaceho, si musí rozdávajúci zakaždým vydezinfikovať ruky,

j) zakazuje sa používať obrady pitia z jednej nádoby viac ako jednou osobou,

k) zakazuje sa podávanie rúk,

l) vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh a predmetov,

m) bohoslužby možno vykonávať len výlučne so sediacimi veriacimi a to tak, že: 1. je zabezpečené sedenie v každom druhom rade, alebo 2. medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené, pričom sekvencia obsadenia miest musí v radoch alternovať.“

Na základe zverejneného si Vám dovoľujeme predložiť toto vysvetlenie a odporučenie Zboru biskupov ECAV:

Spev počas bohoslužieb nie je zakázaný. Odporúčame piesne skrátiť podľa vlastného uváženia, alebo v nadväznosti na skrátenie liturgického poriadku znížiť ich počet. Týka sa to hlavne tých, ktorí budú mimoriadne robiť jedny či dvoje Služby Božie navyše.

Počet účastníkov bohoslužieb stanovuje bod m). Je možné vybrať si jeden z dvoch spomenutých spôsobov sedenia. To znamená sedenie v každom druhom rade s tým, že vedľa seba bez odstupov môžu sedieť iba najbližší príbuzní, alebo šachovnicové sedenie, kde budú obsadené všetky rady spôsobom, aby priamo v rade pred a za daným človekom nesedel nik. Konkrétne detaily prosíme odsledujte a s ohľaduplnosťou riešte sami na mieste.

Usmernenie pre vnútromisijné aktivity a stretanie menších spoločenstiev je stále obmedzené počtom 6 účastníkov. Samozrejme pri dodržaní všetkých ostatných hygienických opatrení, ako R – O – R a dezinfekcia priestorov.

Podmienka z bodu d), teda jednej osoby na 15 m2, sa týka krstov, sobášov a pohrebov. Nie sú to teda bohoslužby, ale hromadné podujatie v interiéri. Podmienka sa netýka krstov, ktoré sú vykonávané v rámci Služieb Božích. Samozrejme, musia byť dodržané všetky ostatné hygienické opatrenia, ako R – O – R a dezinfekcia priestorov.

Usmernenia pre prisluhovanie Večere Pánovej stanovuje bod h). Pre naše podmienky z neho vyplýva, že Večeru Pánovu slávime rozdávaním chleba na ruku a prisluhovaním vína z malých pohárikov. Prosíme duchovných a zborové presbyterstvá, aby takýto spôsob prisluhovania dobre organizačne premysleli vo svojich podmienkach, pripravili, informovali o podrobnostiach prisluhovania Večere Pánovej prijímajúcich a delegovali potrebný počet pomocníkov svojim duchovným, aby prisluhovanie Večere Pánovej prebehlo dôstojne a plynulo.

Besiedky a konfirmačné prípravy, kde dochádza k miešaniu detí a mladistvých, odporúčame zatiaľ ponechať v ONLINE priestore.

Prosíme Vás, buďme pri dodržiavaní týchto opatrení a usmernení disciplinovaní. Počínajme si zodpovedne, vyzývajme k ohľaduplnosti, vyhýbajme sa zbytočným rizikám. Buďme múdri a samostatní, keď treba prísť v rámci možného s riešením nejakej problematickej miestnej situácie. Nech sú naše bohoslužobné miesta miestami nádeje a povzbudenia v ťažkých časoch. Nech nenesú na sebe osočenia z nezodpovednosti a riskovania.

„Sám Pán pokoja daj vám stály pokoj vo všetkom. Pán so všetkými vami!“  (2. Tes. 3, 16)

Vaši v Pánovi,

Zbor biskupov ECAV

Zobraziť viac →

Usmernenie pre 2. vlnu pandémie Covid-19

Usmernenie pre 2. vlnu pandémie Covid-19

Milí bratia a sestry v Pánu.

Srdečne vás pozdravujeme a veríme, že všetci ste v poriadku a zdraví.

Cieľom tohto krátkeho emailu je informovať vás o aktuálnych usmerneniach, vydaných Ministerstvom zdravotníctva SR, hl. hygienikom, právnym tímom a konzíliom odborníkov pre manažment COVID19. Ide o finálne znenie semaforu pre manažment duchovných podujatí počas 2. vlny COVID19 v SR. Nájdete ho na našej webovej stránke ecav.sk:

https://www.ecav.sk/aktuality/oznamy/pokyny-pre-poskytovanie-duchovnej-sluzby-a-duchovneho-sprevadzania-v-sr-pocas-2-vlny-pandemie-covid-19

Tieto pokyny sa týkajú všetkých cirkví a cirkevných spoločenstiev v Slovenskej republike, napriek tomu, že použitý slovník je typický skôr pre katolícku cirkev.

Prosíme vás preto o dodržiavanie všetkých pokynov, podľa semaforu, ktorý platí pre vaše konkrétne mesto, okres, či kraj. V prílohe nájdete aj prehľadnú tabuľku, ktorú spracovala rehoľa Saletínov. Sú v nej graficky jednoznačne spracované všetky obmedzenia a s prihliadnutím na našu liturgiu sa dajú aplikovať aj na naše Služby Božie.

Prosíme vás o prejavenie vzájomnej solidarity voči sebe navzájom a k zodpovednému prístupu pri dodržiavaní všetkých nariadení. Peňažný postih pri náhodnej kontrole príslušníkov polície v civile, nie je tým najväčším strašiakom. Dôležité je aj to, aby sa evanjelická verejnosť správala ako zodpovedný článok spoločnosti.

Bratia a sestry, „preto aj my, odo dňa, keď sme to počuli, neprestávame sa za vás modliť a prosiť, aby ste vo všetkej múdrosti a duchovnej rozumnosti boli naplnení poznaním jeho vôle.“ Kol 1, 9

COVID 2. faza ECAVV Pánovi vaši, Ivan Eľko a Ján Brozman 

Výberové konanie – riaditeľka EMŠ

Výberové konanie – riaditeľka EMŠ

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VÝBEROVÉHO KONANIA

 

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku Košice – Terasa

 

na základe ustanovenia § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje:

 

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky Evanjelickej materskej školy, Muškátová 7, Košice

 

Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady na vykonávanie funkcie riaditeľa/ky školy:

 • vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • absolvovanie prvej atestácie,
 • najmenej 5 rokov pedagogickej praxe

 

Ďalšie kritéria a požiadavky:

 • organizačné a riadiace schopnosti,
 • spĺňanie zákonných predpokladov na výkon práce vo verejnom záujme,
 • bezúhonnosť podľa § 15 zákona č. 138/2019 Z. z. v platnom znení,
 • zdravotná spôsobilosť podľa § 16 zákona č. 138/2019 Z. z. v platnom znení,
 • ovládanie štátneho jazyka podľa § 17 zákona č. 138/2019 Z. z. v platnom znení,
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
 • ovládanie práce s PC (Word, Excel, Internet),
 • komunikačné zručnosti na úrovni vedúceho zamestnanca, flexibilita, zodpovednosť a spoľahlivosť, vyrovnaný postoj k pracovnému zaťaženiu,
 • znalosť príslušnej legislatívy,
 • vítaná je skúsenosť s prípravou projektov a získavaním zdrojov z fondov EÚ, nadácií, grantových programov.

 

Zoznam požadovaných dokladov, ktoré predloží uchádzač:

 1. žiadosť o účasť na výberovom konaní
 2. profesijný životopis,
 3. lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti podľa § 16 odsek 2 zákona č. 138/2019 Z. z.
 4. overené doklady o dosiahnutom vzdelaní (doklad o dosiahnutom stupni vzdelania, vrátane vysvedčenia o štátnych skúškach), overený doklad o absolvovaní 1. atestácie (1. kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady),
 5. doklad o požadovanej dĺžke pedagogickej praxe,
 6. koncepčný návrh riadenia a rozvoja evanjelickej materskej školy na 5-ročné funkčné obdobie,
 7. fotokópie ďalších dokladov preukazujúcich špeciálne znalosti alebo osobnostné predpoklady,
 8. písomný súhlas so spracovaním osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení,
 9. stanovisko domáceho zborového farára k uchádzačovi na funkciu riaditeľ/ka materskej školy
 10. čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
 11. čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohách žiadosti.

 

Mzdové ohodnotenie: v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení.

 

Písomnú žiadosť o účasť na výberovom konaní a požadované doklady je potrebné zaslať alebo osobne doručiť najneskôr do 8. septembra 2020 do 1600 hod. na adresu:

 

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku Košice – Terasa,

Toryská 1/G, 040 11 Košice

 

Prihlášku spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť v zalepenej obálke, ktorá bude označená heslom: „Výberové konanie EMŠ – neotvárať!“

Prihlášky uchádzačov, doručené po stanovenom termíne, nebudú do výberového konania zaradené.

 

O termíne a mieste výberového konania budú uchádzači informovaní písomne radou školy.

 

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.

 

 

 

V Košiciach,  19. augusta 2020

 

 

Igor Simon                                                                                                  Ján Matis

zborový dozorca                                                                                       zborový farár

Školenie kantorov a hlasovej výchovy

Školenie kantorov a hlasovej výchovy

ŠKOLENIE KANTOROV – ZAČIATOČNÍKOV (Mgr. Martin Tipul)

Prihláška na školenie kantorov a hlasovej výchovy

Čas a miesto

21. november 2020 (sobota): 9:00 – 16:00 (12:00 – 13:00 obedná prestávka), Biskupský úrad Východného dištriktu v Prešove.

 

Cieľ

Cieľom školenia je zdokonaliť interpretačné zručnosti v hre na organe (keyboarde) a prehĺbiť vedomosti z oblasti liturgie a liturgickej hudby za účelom skvalitnenia hudobnej stránky služieb Božích (SLB) ECAV.

 

Rámcový obsah

 • Základy organovej hry
 • Ovládanie nástroja (organ/keyboard)
 • Liturgické časti SLB a ich význam
 • Registrácia jednotlivých liturgických častí
 • Prispôsobenie registrácie obdobiam cirkevného roka
 • Modulácie, prechody medzi jednotlivými hudobnými prvkami SLB

 

Cieľová skupina

Cieľovou skupinou sú všetci záujemcovia, ktorí by chceli začať hrať na organe, resp. už hrajú a majú záujem o zvýšenie úrovne hudobnej stránky SLB bez ohľadu na vek a mieru hudobného vzdelania.

V rámci školení je vytvorený priestor na výmenu skúseností, diskusiu a praktické ukážky. Účastník školenia dostane aj doplňujúci notový materiál – transpozície piesní z evanjelického spevníka na vybrané obdobia cirkevného roka.

 

Lektor

Martin Tipul (1983) – vyštudoval učiteľstvo na Pedagogickej fakulte PU v Prešove, v roku 2017 ukončil odbor hra na klavíri na Súkromnom hudobnom a dramatickom konzervatóriu v Košiciach. Momentálne pracuje v SZUŠ v Bardejove, kde vyučuje hru na klavíri a hudobnú náuku. Pôsobí ako kantor v CZ ECAV Zlaté. V CZ ECAV Zlaté diriguje zborový spevokol, ktorý funguje vo fílii Sveržov. Spolupodieľa sa na príprave služieb Božích organizovaných Biskupským úradom VD ECAV – kantorskou službou a dirigovaním spojeného spevokolu. Je členom hudobnej skupiny KVD, ktorá pravidelne účinkuje na Misijných dňoch VD a iných cirkevných podujatiach vrámci ECAV.

 

ŠKOLENIE KANTOROV – POKROČILÝCH (Mgr. Martin Vargovčák)

Prihláška na školenie kantorov a hlasovej výchovy

 

Čas a miesto

21. november 2020 (sobota): 9:00 – 16:00 (12:00 – 13:00 obedná prestávka), Biskupský úrad Východného dištriktu v Prešove.

 

Cieľ

Cieľom školenia je zdokonaliť interpretačné zručnosti v hre na organe a prehĺbiť vedomosti z oblasti liturgie, liturgickej hudby, hymnológie za účelom skvalitnenia hudobnej stránky služieb Božích (SLB) ECAV.

 

Rámcový obsah

 • Všeobecné poznatky o organe
 • Registrácia, druhy registrácií a zásady miešania registrov – všeobecne
 • Registrácia jednotlivých liturgických častí – špecifikum evanjelických SLB
 • Hra a sprievod duchovných piesní (chorálov)
 • Modulácie, prechody medzi jednotlivými hudobnými prvkami SLB
 • Predohry a dohry duchovných piesní (chorálov)
 • Informatívne naštudovanie dejín evanjelickej cirkevnej hudby (hymnológia)

 

Cieľová skupina

Cieľovou skupinou sú všetci organisti a kantori, ktorí majú záujem o zvýšenie úrovne hudobnej stránky SLB bez ohľadu na vek a mieru hudobného vzdelania.

V rámci školení je vytvorený priestor na výmenu skúseností, diskusiu a praktické ukážky. Účastník školenia dostane aj doplňujúci notový materiál – vzory pre predohry chorálov a transpozície piesní z evanjelického spevníka na vybrané obdobia cirkevného roka.

 

Lektor

Martin Vargovčák (1979) – ukončil odbor evanjelická teológia na Evanjelickej bohosloveckej fakulte UK v Bratislave. Pôsobil ako kaplán v Skalici, zborový farár v Liptovskej Kokave, Turanoch a od roku 2015 pôsobí vo Vranove nad Topľou. Je členom Výboru pre cirkevnú hudbu a hymnológiu, držiteľom čestného uznania Ceny Sebastian 2010 za propagáciu diela J. S. Bacha, usporiadateľom a interprétom Bachovho diela pre súčasníkov. Je aj autorom viacerých hymnologických článkov pre cirkevné médiá.

 

ŠKOLENIE DUCHOVNÝCH ECAV/VEDÚCICH SPEVOKOLOV/ VEDÚCICH HUDOBNÝCH SKUPÍN/SÓLOVÝCH SPEVÁKOV… (PaedDr. Jaroslava Oravcová a Mgr. Andrej Belej)

Prihláška na školenie kantorov a hlasovej výchovy

 

Čas a miesto

21. november 2020 (sobota): 9:00 – 16:00 (12:00 – 13:00 obedná prestávka), Biskupský úrad Východného dištriktu v Prešove.

 

Cieľ

Cieľom školenia je nadobudnúť nové poznatky z fyziológie hlasového ústrojenstva a zdokonaliť vokálno-interpretačné a dirigentské zručnosti za účelom skvalitnenia hudobného prejavu vrámci duchovných aktivít ECAV.

 

Rámcový obsah

 • Všeobecná charakteristika dychového a hlasového ústrojenstva
 • Práca s hlasom – dýchanie, fonácia, artikulácia
 • Hlasové registre – rozdelenie (plný hlas, falzet) a aplikácia v liturgickom speve
 • Nácvik prehĺbeného dýchania so zameraním na zdokonalenie hlasového prejavu pri SLB
 • Nácvik izolovaného falzetu s prechodom do plného hlasu
 • Práca s mikrofónom
 • Hygiena hlasového ústrojenstva a starostlivosť o hlas
 • Metodika práce v cirkevných speváckych zboroch – metodika speváckych činností, spevácke zlozvyky a ich odstraňovanie
 • Dirigovanie a riadenie zboru – praktický nácvik vybraných skladieb, osobnosť dirigenta

 

Cieľová skupina

Cieľovou skupinou sú duchovní ECAV, vedúci spevokolov, vedúci hudobných skupín, sóloví speváci atď., ktorí majú záujem o zvýšenie úrovne hudobnej stránky SLB (ale aj hudby vrámci ECAV) bez ohľadu na vek a mieru hudobného vzdelania.

Vrámci školení je vytvorený priestor na výmenu skúseností, diskusiu a praktické ukážky.

Súčasťou školenia je aj doplňujúci notový materiál (hlasové cvičenia).

 

Lektori

Jaroslava Oravcová (1977) – absolvovala odbor slovenský jazyk – hudobná výchova na FHPV PU v Prešove. V rokoch 2001 – 2018 zbormajsterka a dirigentka zborového spevokolu v CZ ECAV Liptovská Kokava a príležitostná dirigentka spojených evanjelických spevokolov Oravy a Liptova. Interprétka spevu na organových koncertoch v spolupráci s M. Vargovčákom. S Chrámovým zborom apoštola Pavla v Brezne a zborovým spevokolom CZ ECAV v Liptovskej Kokave (a organistom M. Vargovčákom) spolupracovala na vydaní CD Ježiš moja radosť s upravenými piesňami z evanjelického spevníka.

Andrej Belej (1971) – absolvoval odbor hudobná výchova na Pedagogickej fakulte UPJŠ v Prešove. Počas štúdia bol členom orchestra spevohry Divadla Jonáša Záborského v Prešove a podieľal sa na hudobnom naštudovaní muzikálov Na skle maľované a Pokrvní bratia. Bol zakladateľom a pôsobil vo viacerých hudobných skupinách (Fade Out, Andy Belej Band, Andy Belej Quartet). V rokoch 2011 – 2013 pôsobil ako vokalista v skupine I.M.T Smile. Ako spevák spolupracoval s AMC Triom a skupinou Groovin´ Heads. V súčasnosti pracuje ako učiteľ na SZUŠ DAMA v Prešove, kde vyučuje hru na klavíri a spev. Hlasovej pedagogike a hlasovému koučingu sa venuje aj súkromne.

Upper room

Upper room

ŠZS v práci s mládežou spúšťa nový projekt nazvaný UPPER ROOM (Horná izba/Horná dvorana).

 

Keď po vstúpení Pána Ježiša čakali učeníci na zoslanie Ducha Svätého, čítame v Skutkoch apoštolských, že sa spolu stretávali v hornej dvorane jedného domu (Sk 1, 13-14). V tejto dvorane, či izbe sa spolu predovšetkým modlili. Iste sa vzájomne aj povzbudzovali a pripomínali si Ježišove slová. Využili obdobie čakania tým najlepším spôsobom.

 

V čase „korona krízy“, keď čakáme na to, ako sa budeme môcť opäť verejne stretnúť, chceme aj my využiť tento čas a pozvať vás do našej online hornej dvorany. Do Upper room.

Je našou túžbou, aby to bolo online miesto, kde nájdeš povzbudenie nielen v tomto čase, ale aj potom, keď, veríme, chorobu COVID 19 s Božou pomocou prekonáme.

 

Upper room budeme každú nedeľu o 19:00 prinášať rôzne druhy povzbudení. Začneme online mládežami, teda piesňami, modlitbami, Slovom a tiež nejakou zaujímavou úlohou. Postupom času by sme radi pridali aj iné formy, ako napríklad moderované rozhovory, večery modlitieb a chvál, predstavenie našich mládeží apod.

 

Do tohto projektu by sme veľmi radi pozvali vás, ordinovaných aj neordinovaných služobníkov (predovšetkým) nášho šarišsko-zemplínskeho seniorátu, lebo nielen veríme, ale aj vieme, že v našom senioráte, ako aj v celej cirkvi je množstvo obdarovaných ľudí s ochotným srdcom. Tešíme sa na spoluprácu s vami.

Tak nech sa páči, vstúpte do UPPER ROOM.

Zápis do 1. ročníka EZŠ v Prešove

Zápis do 1. ročníka EZŠ v Prešove

Bratia a sestry.

Oznamujeme Vám, že od 15.4.2020 je možné zapísať dieťa do 1. ročníka Evanjelickej základnej školy v Prešove pre školský rok 2020/2021. Zápis prebieha elektronicky na stránke školy do 30.4.2020. V prípade záujmu po tomto termíne kontaktujte pani zástupkyňu J. Kočovú.

Zrušenie súťaží

Zrušenie súťaží

S ľútosťou Vám oznamujem, že súťaže Biblická olympiáda a Duchovná pieseň sa v školskom roku 2019/2020 neuskutočnia z dôvodu rozšírenej epidémie koronavírusu. Situácia je vážna, obmedzuje komunikáciu učiteľov a žiakov a tiež prípravu a realizáciu týchto súťaží. Samotná organizácia súťaží je v súčasnosti nereálna, nakoľko je zakázané zhromažďovať sa vo väčšom počte. Týmto rušíme všetky stupne súťaží – školské, seniorálne a celoslovenské kolá.

Mgr. Daniela Veselá,

tajomníčka pre školstvo a vzdelávanie

GBÚ ECAV na Slovensku

Hore