Zásady rozdeľovania finančných prostriedkov

Podporovne Šarišskozemplínskeho seniorátu

 

Prideľovanie finančných prostriedkov zo zdrojov Seniorálnej podporovne sa realizuje v súlade so Štatútom Podporovne ŠZS. Peňažná podpora sa, v súlade so Štatútom Podporovne ŠZS poskytuje nasledujúcim subjektom:

 1. Cirkevným zborom ECAV v ŠZS
 2. Fyzickým osobám, ktoré sú členmi ECAV
 3. Študentom evanjelickej teológie

 

 

Podmienky poskytovania finančnej podpory pre cirkevné zbory ECAV v ŠZS:

 • Cirkevnému zboru možno poskytnúť príspevok iba v súlade s účelom tak, ako to definuje Štatút Podporovne ŠZS v článku II.
 • Žiadateľ predloží písomnú žiadosť o finančnú podporu na predpísanom formulári v termínoch, ktoré určuje štatút Podporovne.
 • Žiadateľ si v posledných troch rokoch pred podaním žiadosti riadne platil svoje príspevky do Podporovne a poplatky voči ŠZS v súlade s cirkevnými predpismi.
 • Maximálna výška podpory pre jedného žiadateľa v jednom roku je vo výške 5% z celkových rozpočtovaných nákladov požadovaného účelu, maximálne do výšky 2.000,00 EUR.

 

Podmienky poskytovania finančnej pomoci pre fyzické osoby:

 • Fyzickej osobe možno poskytnúť podporu, ak je členom ECAV, o čom predloží doklad vo forme potvrdenia zborového farára príslušného CZ.
 • Žiadateľ o podporu predloží písomnú žiadosť o finančnú podporu na predpísanom formulári v termínoch, ktoré určuje štatút Podporovne.
 • Podporu je možné poskytnú fyzickým osobám
  1. v hmotnej núdzi (potrebný doklad príslušného štátneho orgánu),
  2. pri živelnej pohrome;
  3. pri rodinnom nešťastí, v dôsledku ktorého sa rodina dostáva do sociálnej núdze (potvrdenie predsedníctva CZ);
  4. na zakúpenie zdravotnej pomôcky odporúčanej a potvrdenej lekárom.
 • Maximálna výška podpory pre jedného žiadateľa v jednom roku je do výšky 1.000,00 EUR.

 

Podmienky poskytnutia finančnej pomoci študentom evanjelickej teológie pochádzajúcim z cirkevných zborov ŠZS:

 • Žiadateľovi možno poskytnúť príspevok, ak je členom cirkevného zboru ECAV na území ŠZS a je študentom študijného odboru evanjelickej teológie.
 • Žiadateľ o podporu predloží písomnú žiadosť o finančnú podporu na predpísanom formulári do 15. novembra príslušného kalendárneho roka.
 • Finančnú podporu možno poskytnúť za nasledujúcich podmienok:
  1. Ich študijné výsledky za predošlý ročník sú do priemeru známok 2,0.
  2. Počas štúdia vypomáhajú v cirkevných zboroch, v ktorých majú trvalé bydlisko. Dokladom je písomné potvrdenie zborového farára.
 • Výška finančnej podpory je v jednom roku maximálne 300,00 EUR, pričom sa postupuje podľa nasledujúceho kľúča:
 1. ročník 60% maximálneho ročného príspevku
 2. ročník 70% maximálneho ročného príspevku
 3. ročník 80% maximálneho ročného príspevku
 4. ročník 90% maximálneho ročného príspevku
 5. ročník 100% maximálneho ročného príspevku

 

Záverečné ustanovenia:

Finančná výpomoc rozdeľovaná podľa týchto zásad je právne nenárokovateľná a jej výška je závislá od stavu finančných prostriedkov Podporovne ŠZS. O výške pomoci rozhoduje Seniorálne presbyterstvo ŠZS na návrh Predsedníctva Podporovne ŠZS.

 

Zásady boli schválené Seniorálnym presbyterstvo ŠZS v Prešove dňa 19.11.2018.

 

 

 

PhDr. Marián Damankoš, PhD.                                 Mgr. Martin Chalupka

seniorálny dozorca ŠZS                                                senior ŠZS